Voorwaarden

Verplichtingen opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt zoveel mogelijk informatie over de debiteur (bereikbaarheidsgegevens zoals naam, contactpersoon, adres, email, telefoon, etc.), de schuldvordering en de volledige historie daarvan (factuur, overeenkomst, eerdere (schriftelijke) contacten, etc.). De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens. Mocht de opdrachtgever aan bepaalde gegevens twijfelen dan geeft hij dit te kennen aan re-MEMBERS. De opdrachtgever verplicht zich ertoe de debiteur die met hem rechtstreeks contact opneemt naar re-MEMBERS te verwijzen, correspondentie door te sturen en betalingen per omgaande door te geven. Mocht het dossier uiteindelijk naar de rechter gaan dan is de opdrachtgever op de hoogte van de wettelijke kosten wat dit met zich meebrengt en is daarmee akkoord. Zie: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx Opdrachtgever is akkoord dat re-MEMBERS in het uiterste geval (en pas na overleg met opdrachtgever) de gegevens van hun debiteur naar het incassobureau DBCure doorgeeft. Verplichtingen re-MEMBERS. re-MEMBERS verplicht zich ertoe om de werkzaamheden zonder talmen uit te voeren. Hij dient per omgaande op de door debiteuren of namens hem gedane verzoeken of voorstellen te reageren en zo nodig aan de opdrachtgever voor te leggen. re-MEMBERS houdt de opdrachtgever met regelmaat op de hoogte van de stand van zaken. re-MEMBERS zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal deze gegevens nimmer verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Afrekening. Bij de eindafrekening geeft re-MEMBERS volledige rekening en verantwoording. Alle ontvangsten dienen te worden gespecificeerd. In het geval de schuldvordering niet (geheel) betaald is, geeft re-MEMBERS uitvoerig de reden op waarom de schuldvordering niet betaald is en wat hij gedaan heeft om de schuldvordering betaald te krijgen. De verantwoording kan (deels) uit de regelmatige berichtgeving blijken. Mocht re-MEMBERS nadat de afrekening is gedaan nog betalingen ontvangen, dan betaalt hij die per omgaande aan de opdrachtgever door. Ook correspondentie moet direct aan de opdrachtgever worden doorgezonden. Beroepsaansprakelijkheid. re-MEMBERS verklaart dat hij voor ten minste € 1.000.000 per gebeurtenis verzekerd is tegen beroepsaansprakelijkheid. In het geval re-MEMBERS op de hoogte is van een gemaakte fout, maakt hij die in duidelijke bewoordingen aan de opdrachtgever kenbaar. In het geval de opdrachtgever re-MEMBERS aansprakelijk stelt, dient hij de maatschappij waarbij hij verzekerd is daarvan op de hoogte te stellen. De beroepsaansprakelijkheid wordt beperkt tot het verzekerde bedrag. Aanvang en einde van de samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst is van toepassing op al de, na dit tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst, gegeven schuldvorderingen. De overeenkomst geldt voor de duur van 12 maanden en kan door de opdrachtgever per schuldvordering of voor alle schuldvorderingen worden opgezegd. Deze zal in dat geval een redelijke vergoeding voor de geleverde werkzaamheden dienen te voldoen, die op zijn minst gelijk is aan het starttarief. Mocht de overeenkomst zonder opgaaf van reden of vanwege een betaling of betalingsregeling door opdrachtgever worden opgezegd, dan dient de opdrachtgever de volledige tarieven te voldoen aan re-MEMBERS. re-MEMBERS kan de overeenkomst beëindigen als de vordering betaald of als de vordering oninbaar is. In beide gevallen wordt direct de opdrachtgever op de hoogte gebracht, waarna afrekening volgt (zie bovenstaand). De overeenkomst eindigt per direct als één van beide partijen in staat van faillissement wordt gesteld.